BDSwiss

Legal Documents

COMPLAINTS HANDLING PROCEDURE – BDS LTD

December 2020

Download the latest version of our
Complaints Handling Procedure

CONFLICTS OF INTEREST POLICY – BDS LTD

May 2020

Download the latest version of our
Conflicts of Interest Policy

BUSINESS CODE OF CONDUCT POLICY – BDS LTD

May 2020

Download the latest version of our
Business Code of Conduct Policy

BDSWISS GENERAL PARTNER GUIDELINES – BDS LTD

April 2021

Download the latest version of our
BDSwiss General Partner Guidelines

AML/KYC POLICY – BDS LTD

JULY 2020

Download the latest version of our
AML/KYC Policy

Cảnh báo về Rủi ro: Giao dịch Forex/CFD và các Sản phẩm phái sinh Khác mang tính đầu cơ cao và tiềm ẩn mức độ rủi ro cao.